ข่าวสาร มีผู้อ่าน 25,198
เขียนโดย Kamonpong Yiengsawang | Apr 28, 2022

วิศวกรซ่อมบำรุง (เครื่องจักรและระบบไฟฟ้า) Maintenance Engineer

วิศวกรซ่อมบำรุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อะไรบ้าง

             วิศวกรซ่อมบำรุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต การบำรุงรักษาตามแผนที่เหมาะสมโดย วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer) ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ชำรุดเสียหายหรือ ทำงานผิดพลาด เลือกใช้เครื่องมือหรือวัสดุต่างๆให้มีมาตรฐานเพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ที่จะนำไปสู่ข้อขัดข้องต่อการผลินเกิดขึ้น เพิ่มอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ช่วยลดงานบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เพื่อความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ 

               กระบวนการการทำงานของ วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer) จะมีการวางแผนเพื่อทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลา เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของอะไหล่ที่เกิดจากการใช้งานหรืออายุของชิ้นส่วนวัดสุนั้นๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมการผิดพลาด ลดการสูญเสียต่างๆ โดยการวางแผนเหล่านี้ควรยึดจากคู่มือของผู้ผลิตของเครื่องมือ หรือเครื่องจักรต่างๆ หรือจากแผนการบำรุงรักษาที่ใช้งานอยู่ และควรคำนึงถึงบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดและปลอดภัย ท่จะช่วยส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น 

วิศวกรซ่อมบำรุง แบ่งออกตามประเภทดังนี้

1. วิศวกรซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) เป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ เมื่อเครื่องจักรเกิดขัดข้องหรือเสียหาย ต้องมีการตรวจสอบความเสียหายแล้วแจ้งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือการโอเวอร์ฮอลเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อาจจะเป็นวิศวกรผู้ดูแล โดนผ่านใบแจ้งซ่อมที่บอกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ช่างมาทำการซ่อมแซมต่อไป จะเป็นการวางแผนการป้องกันไว้ล่วงหน้า วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุในการเสียของเครื่องจักร เมื่อเครื่องจักรเกิดขัดข้อง 

2. วิศวกรซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) วางแผนการซ่อมบำรุงจะเป็นการบำรุงรักษาที่ทำก่อนที่จะเกิดการเสียหายของสินทรัพย์ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยทั่วไปจะเป็นการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ควบคุมอะไหล่เครื่องจักรและระบบไฟฟ้า หรือการบำรุงรักษาตามสภาพ ที่ใช้สำหรับในงานซ่อมบำรุง เช็คสเปคของที่จะสั่งซื้อ 

3. วิศวกรซ่อมบำรุง การป้องกันการบำรุงรักษา (Maintenance Prevention) จะเป็นการแก้ปัญหาที่รากของปัญหา การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาจุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา เพื่อลดโอกาสการชำรุดเสียหายและลดงานบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ สามารใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด ซึ่งจะทำให้สินทรัพย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงานสูง (Performance) และช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน 

4. วิศวกรซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance: CBM) วิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ตามสภาพของสินทรัพย์ เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย เก่าแก่ ขาดการบำรุงรักษา จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง การบำรุงรักษาตามสภาพจะใช้หลักการที่ว่าโดยทั่วไปเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น เพื่อประหยัดพลังงาน เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนมากจะทำงานได้ต้องอาศัยพลังงาน อุปกรณ์หรือสินทรัพย์จะแสดงสัญญาณบางอย่างออกมา ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี เดินราบเรียบไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน 

5. วิศวกรซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Breakdown Maintenance: BM) การบำรุงรักษาหลังเกิดการเสียหาย การบำรุงรักษาวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นแนวคิดในงานการบำรุงรักษา ที่เก่าแก่ที่สุด หรือใช้งานจนกระทั่งเสียหายเป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่ง่ายที่สุด เพราะในความเป็นจริงฝ่ายซ่อมบำรุงจะไม่ต้องปฏิบัติงานใด ๆ เลยจนกว่าจะมีรายงานว่าเครื่องจักรชำรุด ใช้งานต่อไปไม่ได้ แต่ในทุกอุตสาหกรรมยังใช้เทคนิคการบำรุงรักษาแบบนี้อยู่ อย่างไรก็ตามการบำรุงรักษาประเภทนี้ก็ยังคงมีใช้ในบางสถานการณ์ ในอาคารที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีอุปกรณ์อะไหล่ทดแทนพร้อมอยู่เสมอ 

วิศวกรซ่อมบำรุง มีหน้าที่ต้องเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ไว้เป็นจำนวนมาก ไม่ต้องเสียกำลังคนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซึ่งหมายความว่ามีค่าใช้จ่ายในการเก็บอะไหล่คงคลังสูง สามารถวางแผนและกำหนดเวลาในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติตามแผนการผลิตได้ตามประสงค์ บางครั้งจำเป็นต้องรีบทำงานให้เสร็จจึงทำให้คุณภาพของการซ่อมแซมไม่ดีพอ ไม่สามารถวางแผนงานในการบำรุงรักษาได้ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยปกติเมื่อเกิดการเสียหายแล้วมักจะทำให้การเสียหายอย่างรุนแรง วิศวกรซ่อมบำรุง ควบคุมอะไหล่เครื่องจักรและระบบไฟฟ้า เป็นผลให้การซ่อมแซมหรือแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เพื่อเป็นการลบล้างข้อบกพร่องในการบำรุงรักษาเมื่อชำรุด จึงได้มีการพัฒนางานทางด้านการบำรุงรักษาตามแผนขึ้นมามากไปกว่านั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบกับ การบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดขึ้นโดยอาจจะได้มาจากประสบการณ์หรือจากคู่มือการใช้งานของระบบและอุปกรณ์นั้น ๆ ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

H.M. GROUP (THAILAND) เราคือบริษัทจำหน่ายเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมทุกชนิด ทุกเครืออุตสาหกรรม

             เรามีสินค้าภายในเครือหลากหลายครบครันเบ็ดเสร็จ ทุกประเภทของอุตสาหกรรม ทำให้เราสามารถช่วยเป็นที่ปรึกษาลูกค้าของเราในงานด้านวิศวกรรมต่างๆ
ในการหาสินค้าอุตสาหกรรมมาใช้ในการทำงานหรือการซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์หรือแผนการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า เรามีทีมงานที่สามารถติดต่อสื่อสาร
กับผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆที่ครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรมและตัวแทนสินค้าเหล่านั้นที่จะช่วยเราสามารถให้คำแนะนำสินค้าต่างๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของการส่งต่อข้อมูล
ทางด้านเทคนิคต่างๆและคำแนะนำในการใช้งานสินค้าเหล่านั้นได้ดีที่สุดโดยสินค้าของเรามีจำหน่ายตั้งแต่ ประแจ คีม เครื่องมือCNC เวอร์เนียร์ ไปจนถึง
การจัดสถานที่จัดเก็บเครื่องมือทั้งเส้นเตือนการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ และป้ายสัญลักษณ์พื้นที่การทำงานพิเศษต่างๆ

 

            จากหลักการและเหตุผลข้างต้น H.M. GROUP (THAILAND) มีระบบการซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม สามารถดูแลลูกค้าของเราได้อย่างดี พร้อมการสั่งซื้อ ซื้อ-ขาย สินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์สำหรับคนไทย พร้อมช่องทางติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆ และ โซเชียลมีเดียพร้อมให้บริการกลุ่มสินค้าที่มีจำหน่าย เราสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

Mono machining

 

 

Modular machining

 

Clamping technology

 

Metrology

 

Grinding and cutting

 

Fastening tools for screws

 

Gripping, cutting, and striking tools

 

Hand and assembly tools

 

Workstations and storage

 

Workshop accessories and occupational safety

 

วางแผนการซ่อมบำรุง หรือ การทำ PM (Preventive Mainternance)

          สามารถช่วยการวางแผนในการซ่อมบำรุง การสั่งซื้อเพื่อเป็นอะไหล่สำรอง ในการสั่งซื้ออะไหล่ หรือ เครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร หรือเกิดการเสียหายของเครื่องมือในระหว่างซ่อม  ด้วยสินค้าที่มีหลากหลายประเภทที่ครอบคลุมสินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภท ทำให้สะดวกและประหยัดเวลาในการสั่งซื้อ ช่วยให้ลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการจัดการเอกสาร ทำให้การวางแผนการซ่อมบำรุงเป็นไปได้ง่าย ลดข้อผิดพลาด ป้องกันการเกิด Breakdown ของเครื่องจักร

 

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า


ช่วยการทำ TPM (Total Productive Maintenance)

          เครื่องมือภายในเครือของเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่นเครื่องมือที่มีระบบการวัดผลเก็บข้อมูลวัดผลค่าต่างๆในการซ่อมบำรุง จัดเก็บค่าการดำเนินการซ่อมต่างๆ เพื่อเก็บไว้เป็นสถิติเพื่อช่วยในการประเมินการใช้เครื่องมือ อะไหล่ต่างๆว่าที่มีอยู่มีปริมาณที่พอใช้หรือไม่ หรือเครื่องมือในการซ่อมบำรุงที่สามารถตั้งค่าแรงบิด และการจัดเซทของเครื่องมือทำให้การพกพาเครื่องมือทำได้สะดวกขึ้น ทำให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นไปตามมาตราฐานทำให้เครื่องจักรที่ผ่านการซ่อมบำรุงสามารถทำงานได้เต็ประสิทธิภาพเช่นเดิม


 

 

H.M. GROUP (THAILAND) เป็น Exclusive Partner อย่างเป็นทางการของ Hoffmann Group ที่จำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อันดับ 1 ของยุโรป เปิดดำเนินงานมานานกว่า 100 ปี มีสาขามากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีสินค้าคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรปจากแบรนด์ชั้นนำของโลก

ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ด้วยการสต็อกสินค้าที่ใหญ่ที่สุด และระบบ Logistic ที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำตรงเวลา อีกทั้งมีวิศวกรผู้ชำนาญกว่า 2,500 คน คอยให้คำปรึกษา ตอบปัญหาการใช้งาน และบริการหลังการขาย

กลุ่มบริษัททั่วประเทศที่เป็นลูกค้าของเรา

มากกว่า 135,000 องค์กรทั่วโลก


 

รางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลก

 

พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ทางเราสามารถช่วยลูกค้าวางแผนควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้าเครื่องมือ ที่ใช้ภายในโรงงาน ได้ด้วย System partner programe ซึ่งจะช่วยให้โรงงานของคุณมีการใช้เครื่องมือลดลง ที่จะมาช่วยงานการบำรุงรักษาให้งานขึ้น สะดวกขึ้น ​

  • รวบรวมสินค้าให้เลือกมากที่สุด จาก 500 แบรนด์ มากกว่า 500,000 รายการ

  • สินค้าในแคตตาล็อกกว่า 85,000 รายการ มีสต๊อก 99 % พร้อมส่งทันที

  • สินค้าคุณภาพมาตรฐานเยอรมันนี รับประกัน 1 ปี หากบกพร่องจากการผลิต

  • เลือกซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว จากแคตตาล็อกที่มีข้อมูลครบถ้วน ค้นหาง่าย

  • ราคาสินค้าทุกรายการยืนราคาได้ 1 ปี ลดขั้นตอนในการจัดซื้อ

  • มีบริการหลังการขาย และตอบปัญหาทางเทคนิคการใช้งานแต่ละสินค้า

 

ดูแคทตาล็อคของเราเพิ่มเติมได้ที่นี้

e-catalogue  hand-tools-catalogue  cutting-tools-catalogue
 

 

ช่องทางการติดต่อ

 

 

บทความ

10 วิธี การจัดการเพื่อลดต้นทุนในคลังสินค้า

จากการที่ Hoffmann Group จะต้องมีการจัดเก็บสินค้าและส่งสินค้าไปมากกว่า 200 สาขาทั่วโลก เลยจำเป็นต้องมีการจัดการเรื่องคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ทีมงาน HM Group เลยอยากนำวิธีการบางส่วนมาแบ่งปันกัน

Hoffmann Group Workstation and Storage Design

การบริการ "workstations and storage solutions" ของHM Group สามารถให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นงานดีไซน์จนกระทั่งจบกระบนการติดตั้ง และในทุกๆขั้นตอนเรามีมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้คุณได้รับคุณภาพและการที่งานที่ดีที่สุด บนต้นทุนที่ดีที่สุดเช่นกัน

ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานประแจได้อีกนาน

ประแจ เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิดที่สำคัญ ใช้สำหรับจับ ยึด ขัน หรือคลายหัวสกรู นอต สลักเกลียว และท่อประแจจะมีรูปร่าง ขนาด และความยาวแตกต่างกัน

เลือกซื้อสว่านยังไง? ให้ถูกประเภทการใช้งาน

เครื่องมือช่างที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นช่างมืออาชีพ หรือมือสมัครเล่นที่จำเป็นจะต้องมีติดบ้านไว้ นั่นก็คือ สว่าน เนื่องจากเป็นเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานที่สามารถใช้ได้กับงานหลากหลายทั่วไป เรียกว่า เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย ใครๆก็สามารถใช้ได้

การเลือกซื้อประแจปอนด์หรือประแจทอร์ค

ประแจปอนด์ (Torque Wrench) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตั้งค่าแรงบิด ค่าทอร์คเพื่อการไขน็อต หรืออุปกรณ์ยึดต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ไขแน่นเกินไป หรือหลวมเกินไป

GARANT Screwdriver- ไขควงด้ามจับกันลื่น

เครื่องมือช่างบ้างชิ้นที่ขายกันอยุู่ตามท้องตลาดทุกวันนี้ต่างก็มีฟังก์ชั่นพิเศษเป็นเอกลักษณ์ในแต่ล่ะรุ่นและในแต่ล่ะแบรนด์ เพื่อตอบโจทย์ให้เข้ากับลักษณะงานของช่าง ในปัจจุบันเราใช้งานอุปกรณ์ช่างพื้นฐานอย่างไขควงกันในงานหลายประเภททำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

สมัครรับข่าวสาร สมัครเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษจาก บริษัท เอช.เอ็ม. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด